Podstawa programowa

WARTO PRZECZYTAĆ

treści podstaw – prezentacja multimedialna

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem – treść dokumentu