Szkoła promująca zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Cele ogólne programu:

 • stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
 • zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej dzieci do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia

 

Cele szczegółowe programu:

 • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań dzieci.

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej- profilaktyka wad postawy. 

1.Korekcja wad postawy.

-udział dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

– realizacja programu „Profilaktyka wad postawy”.

 1. Zapewnienie dzieciom warunków do radosnych,twórczych zabaw sportowych, indywidualnych i zespołowych na swiezym powietrzu we wszystkich porach roku:

-organizowanie zabaw w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód w różnych porach roku

-poznawanie zasad gier zespołowych np.tenis, piłka nozna,koszykówka

-kształtowanie zamiłowania do pieszych wycieczek.

3.Uczestnictwo w zapobieganiu i leczeniu wad postawy:

-organizowanie ćwiczeń zapobiegających płaskostopiu i wadom postawy

-wdrażanie do konieczności zachowania właściwej postawy podczas stania,siedzenia,wykonywania niektórych czynnosci

– prelekcje z instruktażem prawidłowej postawy ciała.

– lekarskie badanie postawy ciała. Uczeń otrzymuje kartę oceny postawy, pisemne zalecenia i przykładowy zestaw ćwiczeń.

3.Ruch podczas zajęć i w przerwach między zajęciami.

-wzbogacanie sali gimnastycznej w odpowiednie przybory i przyrządy gimnastyczne

-prowadzenie zabaw ruchowych ,zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem metod aktywności ruchowej

-kształtowanie nawyku do podejmowania aktywności ruchowej.

Szkoła promująca zdrowie 1

CERTYFIKAT DZIECIAKI MLECZAKI

001