W Wesołej Krainie Pana Języczka

 

 

„W wesołej krainie Pana Języczka. Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3-4 letnich”

Realizacja: 01 października 2018 r. – 30 czerwiec 2019 r.

 

Zajęcia edukacyjne objęte projektem: Zajęcia edukacyjne prowadzone z grupą dzieci
w ramach realizacji podstawy programowej poszerzone o treści zawarte
w innowacji, konsultacje dla  rodziców , konsultacje  dla  nauczycielek.

Cele innowacji: – zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci
– stymulowanie rozwoju mowy w taki sposób, aby bez przeszkód porozumiewały się
z otoczeniem.
Dzieci podczas zajęć będą pracowały nad wyrobieniem
 i utrwaleniem właściwego toru oddechowego, usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwej koordynacji. Rozwijana będzie percepcja słuchowa umiejętności uważnego słuchania. W czasie zajęć stymulowany będzie opóźniony rozwój mowy co  pozytywnie wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.

Poprzez wyżej wymienione działania nastąpi szerzenie profilaktyki logopedycznej wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli.

Cele szczegółowe, ukierunkowane na dziecko:
– wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,
– usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych (zwłaszcza języka)  oraz ich właściwa
koordynacja,
– tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
– zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej,
– wzbogacanie słownictwa, reedukacja od strony gramatycznej mowy,
– przezwyciężanie trudności artykulacyjnych,
– polepszenie funkcjonowania społecznego dziecka,
– zdobycie nowych doświadczeń werbalnych,
– utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,
– skupianie uwagi na wykonywanym ćwiczeniu lub zadania,
– wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka,
– wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Nowatorstwo innowacji polega na prowadzeniu profilaktycznych zabaw logopedycznych ze wszystkimi dziećmi w wieku 3 i 4 lat, w oparciu o autorski program logopedyczny. Dzieci 3 – 4 letnie będą objęte szeroko rozumianą profilaktyką logopedyczną, co przyczyni się do rozszerzenia świadomości logopedycznej wśród przedszkolaków i zapobiegnie powstawaniu wad wymowy. W innowację włączone będą dwie grupy przedszkolne. Prowadzone zajęcia dostosowane będą do możliwości rozwojowych dzieci.

Przewidywane efekty: Dzieci nauczą się prawidłowego toru oddychania
i gospodarowania oddechem. Usprawnią motorykę i koordynację narządów artykulacyjnych. Wzbogacą słownictwo oraz rozwiną umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi i zdobędą nowe doświadczenia werbalne. Rodzice będą świadomie kierować rozwojem mowy swojego dziecka i aktywnie w nim uczestniczyć. Poznają przyczyny wad wymowy i możliwości ich korygowania, będą pomagać dzieciom w przezwyciężaniu tych trudności. Nauczyciele poznają nowe formy, metody i zabawy rozwijające kompetencje językowe dzieci.

Harmonogram działań.

  1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z Projektem „ W wesołej krainie Pana Języczka”
  2. Zapoznanie rodziców dzieci z grup: I i II z projektem; zgoda rodziców na cykliczne zabawy logopedyczne prowadzone z dziećmi.
  3. Prowadzenie  zabaw logopedycznych  w grupach I i II jeden raz w tygodniu po 10-15 minut: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne,  słuchowe.
  4. Konsultacje dla chętnych rodziców – 1 x w miesiącu
  5. Konsultacje  dla nauczycieli – wg potrzeb

 

Literatura

  1. Kloc „Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi”
  2. Galewska- Kustra, E. W. Szwajkowscy „Wierszyki ćwiczące języki”
  3. Wasilewicz „Gdzie jesteś języczku?”