Kącik rodzica

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 2  „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”
w Koninie

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59)

 • 1
 1. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 6 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Prezydent Miasta Konina określa zasady rekrutacji Zarządzeniem w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na każdy rok szkolny.
 3. Rada Miasta Konina określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na każdy rok szkolny.
 • 2
 1. Dziecko do przedszkola przyjmuje się, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku
  na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do przedszkola określa organ prowadzący.
 5. O przyjęciu dziecka do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor przedszkola.
 6. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata,
  o którym mowa w § 3 regulaminu.
 8. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • 3
 1. Organ prowadzący przedszkole określa wzór wniosku rodzica kandydata.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w 4, ust 2 regulaminu.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust.1 w wersji papierowej, składa się do dyrektora przedszkola.
 • 4

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Konin.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Konin, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość, i które wymagają potwierdzenia
  ich spełnianie przez kandydata odpowiednimi dokumentami :
 • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie
 • niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą –dokument potwierdzający zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej.

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, który określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 1. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Konin mogą być przyjęci
  do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Konin przeprowadza się ponowne postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć
  do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • 5
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności :
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie
  do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu rekrutacyjnego
 1. Listy, o których mowa w ust.1 i 2,podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców kandydatów
  w przedszkolu.
 2. Listy, o których mowa w ust 1 i 2 , są publikowane nie dłużej niż
  do czasu upłynięcia terminów ,o których mowa w § 2, ust. 4.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli
  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • 6
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
  i które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, które to dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • 7

Dyrektor przedszkola podaje informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego przeprowadzanego w danym roku szkolnym poprzez pisemne informacje na „Tablicy Rekrutacyjnej” umieszczonej w holu przedszkola.

 • 8

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo
lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, dokumentów potwierdzających itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 • 9

Traci moc regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola wprowadzony  Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora z dnia 20 lutego 2017 roku.

 

Maria- Jolanta Trzuskolas

……………………………………………

                                                                                                                    ( dyrektor przedszkola)